HCMC Marathon Logo - Marathons in Vietnam

HCMC Marathon 2020 by Pulse Active

Follow Us

Image Alt

Thời gian Cut Off

THỜI GIAN MỞ – ĐÓNG ĐƯỜNG CHẠY 

THỜI GIAN

CỰ LY
04:00 AM Xuất phát – Cự ly 42KM
04:30 AM Xuất phát – Cự ly 21KM
6:30 AM Xuất phát – Cự ly 10KM
7:30 AM Xuất phát – Cự ly 5KM
08:30 AM Đóng đường chạy cự ly 21KM
09:00 AM Đóng đường chạy cự ly 10KM
9:00 AM Đóng đường chạy cự ly 5KM
11:00 AM Đóng đường chạy cự ly 42KM

** Lưu ý:

– Thông tin còn có thể thay đổi tùy thuộc vào BTC

– Chỉ các cự ly 42KM / 21KM / 10KM có gắn chip tính giờ trên số hiệu BIB